Liturgia"Liturgii nie można sprowadzać do płaszczyzny estetycznej ani uważać za narzędzie służące pedagogice czy ekumenizmowi. [...] Człowiek i wspólnota muszą mieć świadomość obcowania z Tym, który jest po trzykroć święty i nadprzyrodzony. [...] Dlatego wymagana postawa musi być przepojona szacunkiem i poczuciem zdumienia, jakie budzi obecność majestatu Bożego."
- przypomniał Jan Paweł II w przesłaniu do uczestników plenarnego posiedzenia watykańskiej Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów.W I E L K I    P O S T

Rok liturgiczny C                                       nie tylko dla ministrantów
czytania liturgiczne:  www.mateusz.pl/czytania
13.02.2013
Środa Popielcowa


17.02.2013
I niedziela Wielkiego Postu


24.02.2013
II niedziela Wielkiego Postu


3.03.2013
III niedziela Wielkiego Postu


10.03.2013
IV niedziela Wielkiego Postu
zwana różową.

17.03.2013
V niedziela Wielkiego Postu


19.03.2013
Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP


tekst: Joanna Łużna (animatorka Ruchu Światło-Życie)
I niedziela Wielkiego Postu

Liturgia Słowa

Gromadzimy się dziś, w pierwsza niedzielę Wielkiego Postu, by wsłuchiwać się w Boże Słowo. Ewangelia ukazuje nam obraz Chrystusa poszczącego na pustyni i kuszonego przez szatana. Człowiek żyje chlebem. Ale potrzebuje także słowa, które go pobudza, obdarowuje i stawia mu żądania. Słucha głosu Bożego i pojmuje, że jest przez Niego kochany. Dopiero dzięki temu staje się w pełni człowiekiem.

Liturgia Eucharystyczna

Do ołtarza zbliża się procesja darami. Do chleba i wina dołączmy także nasza ufną wiarę w każde słowo, które wypływa z ust Bożych, jak również nasze postanowienia wielkopostne, które pomogą nam w owocnym przygotowanie się na świętowanie zmartwychwstania naszego Pana.
>> Powrót

Modlitwa wiernych

 1. Za Kościół, aby tegoroczny Wielki Post był dla wszystkich wiernych czasem budowania więzi miłości z Bogiem i z bliźnimi. Ciebie prosimy...
 2. Za rekolekcjonistów i spowiedników, aby byli przewodnikami na drodze wiary dla uczniów Chrystusa. Ciebie prosimy...
 3. Za rządzących, aby pokonywali pokusy związane z nadużywaniem posiadanej władzy. Ciebie prosimy...
 4. Za wątpiących, aby w słowie Bożym i modlitwie odnaleźli Boga i Mu zaufali. Ciebie prosimy...
 5. Za zmarłych, szczególnie w tej mszy świętej za (N.N.)aby przez wyznawaną za życia wiarę, dostąpili zbawienia. Ciebie prosimy...
 6. Za nas samych, abyśmy przez post, modlitwę i jałmużnę, pokonywali nasze grzechy i słabości, przybliżając się do Pana. Ciebie prosimy...
>> Powrót


II niedziela Wielkiego Postu

Liturgia Słowa

Bóg zawiera przymierze z Abrahamem. Potwierdzeniem tego stały się dym i ogień. Chrystus po przemienieniu na górze Tabor, przysłonięty został obłokiem. Te znaki są świadectwem obecności samego Boga. Wsłuchują się dzisiaj w Słowo Boże i widząc płomień świec oraz dym kadzidła, doświadczamy tej przedziwnej obecności.

Liturgia Eucharystyczna

Niesiemy do ołtarza dary chleba i wina, które umiłowany Syn Ojca przemieni w swoje Ciało i Krew. Wraz z nimi oddajemy Mu nasze pragnienie słuchania Go i pełnienia Jego woli.
>> Powrót

Modlitwa wiernych

 1. Módlmy się za święty lud Boży, by Pan go oczyścił i zachował od błędów i grzechu. Ciebie prosimy...
 2. Módlmy się za przygotowujących się do chrztu, by przez odrodzenie z wody i Ducha Świętego, żyli w sprawiedliwości i świętości. Ciebie prosimy...
 3. Módlmy się za rządzących narodami, by wiernie spełniali swe obowiązki, zgodnie z wolą Bożą. Ciebie prosimy...
 4. Módlmy się za błądzących i zagubionych, by Pan nawrócił zatwardziałych, zatwardziałych zrozpaczonych natchnął nadzieją i ufnością. Ciebie prosimy...
 5. Módlmy się za zmarłych, szczególnie za (N.N.), by dobry Bóg przyjął ich do swej chwały. Ciebie prosimy...
 6. Módlmy się za nas wszystkich, tutaj zgromadzonych, by Wielki Post był dla nas czasem nawrócenia i modlitwy. Ciebie prosimy...
>> Powrót


III niedziela Wielkiego Postu

Liturgia Słowa

Treść dzisiejszych czytań uczy nas, że człowiek działając sam, jest zbyt słaby, by podnieść się z upadku lub wytrwać w dobrym. Dlatego Bóg wychodzi człowiekowi naprzeciw w jego trudnościach i umacnia jego nadwątlone siły. I dlatego tak ważne jest nasze zwrócenie się do Boga, skierowanie naszego życia w Jego stronę.

Liturgia Eucharystyczna

Chrystus daje każdemu człowiekowi czas, aby się nawrócił. Aby nas wzmocnić, staje się obecny podczas każdej Eucharystii. To sakramentalne spotkanie z Chrystusem jest spotkaniem człowieka z miłością, która kocha do końca. Świadomi Jego daru, składamy na ołtarzu chleb i wino, aby stały się Krwią i Ciałem Zbawiciela, a wraz z nimi nasze oczekiwanie na Jego powtórne przyjście.
>> Powrót

Modlitwa wiernych

 1. Miłosierny Panie, wejrzyj na swój Kościół, aby zanurzony w Twojej miłości nieustannie głosił ją tym, którzy Ciebie nie znają. Ciebie prosimy...
 2. Miłosierny Panie, wejrzyj na kapłanów rekolekcjonistów, aby przez Ciebie doprowadzali wszystkich do Ojca. Ciebie prosimy...
 3. Miłosierny Panie, wejrzyj na tych, którzy sprawują rządy, aby szczerze zabiegali o dobro. Ciebie prosimy...
 4. Miłosierny Panie, wejrzyj na ludzi pogrążonych w nałogach, aby dzięki Twojej łasce potrafili walczyć ze swoimi słabościami. Ciebie prosimy...
 5. Miłosierny Panie, wejrzyj na zmarłych, w szczególności na (N.N.), aby dostąpili Twej Chwały. Ciebie prosimy...
 6. Miłosierny Panie, wejrzyj na nas zgromadzonych wokół ołtarza, abyśmy ożywili naszą wiarę w czasie Wielkiego Postu. Ciebie prosimy...
>> Powrót


IV niedziela Wielkiego Postu

Liturgia Słowa

Słowo Boże opowiada nam dzisiaj, jak naród wybrany obchodził pierwszą Paschę w Ziemi Obiecanej. Wielokrotnie i na różne sposoby naród ten doświadczał dobroci Pana. Grzeszny syn miłosiernego ojca z Ewangelii podpowiada nam, że Bóg jest Ojcem każdego narodu i każdego z nas, zawsze wyrozumiałym i zawsze czekającym na ludzkie powroty.

Liturgia Eucharystyczna

Procesja z darami jest czasem oddania się Bogu. Każda Eucharystia jest spotkaniem człowieka z miłosiernym Ojcem, który ofiaruje swojego Syna na ofiarę Krzyża za grzechy nasze i całego świata, dając nam życie wieczne. Ofiarujmy więc na ołtarzu wszystkie nasze smutki, radości, złe i dobre chwile, a także owoce naszego nawrócenia.
>> Powrót

Modlitwa wiernych

 1. Módlmy się za Kościół Święty, aby zjednoczył nas w czasie oczekiwania na Zmartwychwstanie Pana Jezusa. Ciebie prosimy...
 2. Módlmy się za spowiedników i kapłanów głoszących rekolekcje, aby pouczając lud wierny, prowadzili go do nawrócenia. Ciebie prosimy...
 3. Módlmy się za rządzących państwami, aby godnie reprezentowali nasze społeczeństwo. Ciebie prosimy...
 4. Módlmy się za chorych i cierpiących, aby z pomocą dobrego Pana mężnie dźwigali swój Krzyż. Ciebie prosimy...
 5. Módlmy się za zmarłych, w tej mszy szczególnie za (N.N.), aby mogli radować się oglądaniem Chrystusa, którego oczekujemy. Ciebie prosimy...
 6. Módlmy się za nas tu zgromadzonych, abyśmy godnie wielbili Boga. Ciebie prosimy...
>> Powrót


V niedziela Wielkiego Postu

Modlitwa wiernych

 1. Módlmy się za Kościół Święty, by był w świecie znakiem pojednania. Ciebie prosimy...
 2. Módlmy się za Ojca Świętego (N.N.), by Bóg stale obdarzał go swymi łaskami i mądrością. Ciebie prosimy...
 3. Módlmy się za przygotowujących się do chrztu świętego, by z wiarą przyjęli miłość Boga i żyli według Jego przykazań. Ciebie prosimy...
 4. Módlmy się za ludzi pogrążonych w grzechu i zagubionych, aby miłość Boga doprowadziła ich do pojednania. Ciebie prosimy...
 5. Módlmy się za wszystkich wiernych zmarłych, w tej mszy świętej szczególnie za (N.N.), by Bóg obdarzył ich wieczną radością. Ciebie prosimy...
 6. Módlmy się za nas wszystkich zgromadzonych wokół ołtarza, byśmy nie osądzali innych ludzi, ale troszczyli się o własne nawrócenie. Ciebie prosimy...
>> Powrót


W I E L K I    T Y D Z I E Ń

24.03.2013
Niedziela Palmowa Męki Pańskiej


25-27.03.2013
Wielki Poniedziałek, Wtorek, Środa

Święte Triduum Paschalne:

28-29.03.2013
Misterium Chrystusa Ukrzyżowanego


29-30.03.2013
Misterium Chrystusa Pogrzebanego


30-31.03.2013
Misterium Chrystusa Zmartwychwstałego


Niedziela Palmowa

Wstęp

Gromadzimy się w świątyni w Niedzielę Palmową, czyli Niedzielę Męki Pańskiej. Kościół obchodzi dzisiaj pamiątkę triumfalnego wjazdu Chrystusa Pana do Jerozolimy dla dokonania swego paschalnego misterium. Mimo wiwatujących tłumów wie, co czeka go w tym mieście. Wie, że będzie odrzucony i skazany na śmierć. Triumfalny wjazd do Jerozolimy jest zapowiedzią nowego Królestwa, "niebieskiego Jeruzalem", do którego prowadzi nas Chrystus przez krzyż i mękę. Nasze uczestnictwo w Jego Królestwie symbolizują palmy, przyniesione przez nas do świątyni. Są dla nas znakiem nadziei na wspólne królowanie z Chrystusem w wieczności.

Liturgia Słowa

Liturgia Słowa stawia dziś przed nami dwa obrazy Chrystusa: obraz Sługi i Króla. Te dwa wizerunki pozornie sprzeczne ze sobą, Jezus łączy w sobie i jednoczy, ukazując nam, jaką drogą i my mamy iść. Daje nam przykład pokory i służby, zachowując swoją boską godność. Otwórzmy nasze serca na słowo Pana, byśmy słuchając opisu męki Chrystusa, z wiarą przyjęli tę wielką tajemnicę zbawienia.

Liturgia Eucharystyczna

Chrystus ofiarował się za nas. Tę prawdę przeżywamy dziś w sposób szczególny, słuchając opisu męki Zbawiciela. Za chwilę ofiara ta uobecni się w znakach chleba i wina, które Pan przemieni przez ręce kapłana w swoje Ciało i Krew. Złóżmy na ołtarzu nasze pragnienie udziału w przyszłym królestwie Zbawiciela i postanowienie poddania się woli Ojca.
>> Powrót

Modlitwa wiernych

 1. Módlmy się za cały Kościół Chrystusowy, aby w Wielki Tygodniu odnowił się i umocnił przez uobecniane misterium paschalne. Ciebie prosimy...
 2. Módlmy się za przygotowujących się do chrztu, aby przez odrodzenie z wody i Ducha Świętego, żyli w sprawiedliwości i świętości. Ciebie prosimy...
 3. Módlmy się za całą ludzkość, aby w krzyżu Chrystusa odczytała swoje przeznaczenie i prawdziwe zwycięstwo. Ciebie prosimy...
 4. Módlmy się za wszystkich chorych i cierpiących, aby umocnieni Chrystusowym krzyżem, doznali pociechy płynącej ze zmartwychwstania Zbawiciela. Ciebie prosimy...
 5. Módlmy się za wszystkich wiernych zmarłych, w tej Mszy świętej szczególnie za (N.N.), by dostąpili chwały zmartwychwstania. Ciebie prosimy...
 6. Módlmy się za nas wszystkich tutaj zgromadzonych, abyśmy naśladowali naszego Pana i przez krzyż codziennego życia wypełniali wolę Bożą. Ciebie prosimy...
>> Powrót


Msza Wieczerzy Pańskiej

Wstęp

Gromadzimy się w ten święty wieczór, by wspominać Ostatnią Wieczerzę. Chrystus tego dnia przemienił po raz pierwszy chleb i wino w swoje Najświętsze Ciało i Krew. Obchodzimy dziś pamiątkę ustanowienia przez Niego sakramentów Eucharystii i kapłaństwa. Na wzór Apostołów, uczestniczymy w świętej liturgii, w najgłębszym zjednoczeniu z naszym Zbawicielem. Otoczmy szczególną modlitwą całe duchowieństwo, zwłaszcza kapłanów posługujących w naszej parafii, by ten wyjątkowy dla nich dzień był dniem łaski i błogosławieństwa. Msza święta sprawowana jest w następujących intencjach:...

Liturgia Słowa

Ostatnią Wieczerzę Jezus spożywał ze swymi uczniami w przeddzień święta Paschy. Dla Izraelitów była to pamiątka wyjścia z Egiptu, początku nowego rozdziału w historii zbawienia. Oto dziś jesteśmy świadkami szczytu realizacji dzieła zbawienia. Chrystus nadał uczcie paschalnej nowy i ostateczny sens. On sam, Sługa Pański, staje się ofiarą zadośćuczynienia za nasze grzechy. Otwórzmy swe serce na słowo Pana i bądźmy świadkami prawdziwej służby.

Liturgia Eucharystyczna

W procesji z darami niesione są Hostia i wino, które Chrystus na naszych oczach przez ręce kapłana przemieni w swoje Ciało i Krew. Na Stole Pańskim składamy także bochen chleba i winogrona, dary Boże i owoce pracy naszych rąk. Oddajemy Panu całe nasze życie, by przemienił nasze serca i nauczył miłości.

Przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Ciemnicy

Za chwilę w uroczystej procesji przeniesiemy Najświętszy Sakrament do miejsca przechowania. Będziemy adorować naszego cierpiącego Zbawiciela, który został pojmany i uwięziony. W samotności oczekiwał na sąd. Towarzyszymy naszemu Panu, trwając na modlitwie i rozważając wielkie tajemnice zbawienia.
>> Powrót


Misterium Męki Pańskiej

Wstęp

Zgodnie z tradycja w dniu dzisiejszym Kościół nie sprawuje Eucharystii. Przeżywamy Misterium Męki Pańskiej, w której Bóg ukazał pełnię swojej miłości przez ofiarę Chrystusa na Krzyżu. Wejście kapłanów i służby liturgicznej nastąpi w ciszy, po czym celebrans upadnie na twarz, oddając cześć Ukrzyżowanemu. Najważniejszym momentem dzisiejszej liturgii będzie adoracja krzyża. Po niej nastąpi udzielenie Komunii Świętej i przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Grobu Pańskiego, gdzie przez całą noc adorować będziemy naszego Zbawiciela, który oddał za nas swoje życie. W skupieniu oczekujmy na rozpoczęcie liturgii.

Liturgia Słowa

Proroctwo Izajasza ukazuje owoce męki Mesjasza. Cierpienie człowieka, zwłaszcza niewinnego, pozostaje zawsze tajemnicą. Chrystus, najwyższy Arcykapłan, daje nam jednak odpowiedź i z drogi krzyża czyni drogę chwały i zwycięstwa.

Modlitwa powszechna

Stajemy przed Chrystusem, który na krzyżu ofiarowuje swoje życie, dla odkupienia wszystkich ludzi. Zanosimy do Niego prośby za nas wszystkich i cały świat. Po każdej intencji zapowiedzianej przez kapłana, zapanuje chwila ciszy na modlitwę indywidualną, po niej nastąpi podsumowanie modlitwy, które zakończymy pełnym wiary "Amen", włączając się w ten sposób świadomie w tę modlitwę.

Adoracja krzyża

Krzyż, który Chrystus uczynił znakiem zwycięstwa i miłości, pragniemy z wdzięcznością uczcić. Jego odsłonięcie przebiega w trzech etapach, po każdym z nich klękamy i po słowach kapłana odpowiadamy: "Pójdźmy z pokłonem", wyrażając nasze uwielbienie. Drzewo Krzyża najpierw ucałują kapłani, następnie uczynią to siostry zakonne i służba liturgiczna. Wtedy adoracja zostanie przerwana i przyjmiemy Komunię Świętą. Adorację wznowimy po przeniesieniu Najświętszego Sakramentu do Grobu Pańskiego.

Komunia święta

Od Krzyża prowadzi nas liturgia do Komunii Świętej. Pragnie nam przez to powiedzieć, że między Ofiarą na Krzyżu, a Eucharystią istnieje ścisły związek. Uczestniczymy zawsze w eucharystycznej Uczcie Baranka dzięki Jego ukrzyżowaniu. Chrystus zaprasza nas do swego stołu, byśmy przez uczestnictwo w tym misterium w pełni się z Nim zjednoczyli.

Procesja do Grobu Pańskiego

W uroczystej procesji przeniesiemy teraz Najświętszy Sakrament do Grobu Pańskiego. Naszą uwagę kierujemy na wystawioną w monstrancji Hostię. Grób Pański jest wypełniony prawdziwą obecnością Chrystusa. Adoracja dzisiejszej nocy będzie przebiegać w następującym porządku:...
>> Powrót


Wigilia Paschalna

Wstęp

Dzisiejszą noc rozjaśnia zmartwychwstały Chrystus. Jest to na prawdę Wielka Noc, bo w niej doświadczamy najważniejszego wydarzenia w ciągu roku, jakim było przejście naszego Pana ze śmierci do nowego życia. Ta zbawcza tajemnica w liturgii nocy paschalnej uobecnia się w dwóch sakramentach: chrztu i Eucharystii. Oba te sakramenty są ośrodkiem dzisiejszej liturgii. Na jej początku na zewnątrz świątyni zostanie poświęcony ogień, od którego zapłonie paschał, znak naszego Zmartwychwstałego Pana. Jednym ze szczytów liturgii będzie odnowienie naszych przyrzeczeń chrzcielnych. Za zakończenie uroczystości, wyjdziemy w procesji rezurekcyjnej na ulice naszego miasta, by wszystkim ogłosić, że nasz Król żyje i jest wśród nas. Msza święta sprawowana jest w następujących intencjach:...

Orędzie paschalne

Stojąc z zapalonymi świecami będziemy słuchać orędzia wielkanocnego i razem z kapłanem dziękować Bogu za Chrystusowy dar zmartwychwstania, za zmazanie niewinną krwią dłużnego zapisu starodawnej winy. Podziwiając jasność płomienia świecy paschalnej cieszmy się, że Chrystus zmartwychwstały opromienia swoim blaskiem całą ziemię i każdego nas. Dzięki Niemu wolni jesteśmy od mroku i strachu śmierci.

Liturgia Słowa

Liturgia Słowa dzisiejszej nocy przedstawia nam dzieło zbawienia, którego dokonuje Bóg. Jest on obecny w życiu człowieka od stworzenia świata, poprzez cud wyjścia Narodu Wybranego z Egiptu, działalność proroków w Izraelu, aż do przyjścia Jego Syna, Jezusa Chrystusa. Od tego czasu działa w Kościele, który w Chrystusie jednoczy się i wzrasta. Jednak szczytem całego planu zbawienia jest zmartwychwstanie naszego Pana. Pochylmy się nad tą wielką tajemnicą zbawienia, które Bóg podjął dla naszego odkupienia. Wsłuchując się w słowo Boże, odkrywajmy Jego obecność w każdym etapie naszego życia.

Litania

We wszystkich decydujących i ważnych chwilach liturgii prosimy o pomoc i wstawiennictwo nasze Siostry i Braci, którzy już cieszą się chwałą z Chrystusem Zmartwychwstałym. W litanii, którą śpiewać będziemy na stojąco, poprosimy Świętych o pomoc w wiernym wypełnianiu Przymierza zawartego w sakramencie chrztu.

Odnowienie przyrzeczeń chrztu

W pierwszych wiekach w Wigilia Paschalna była dniem udzielania sakramentu chrztu. Chrzest jest wejściem w nowe życie, życie dziecka Bożego. Każdy z nas jest ochrzczony, i trwa w przymierzu zawartym z Bogiem w tym sakramencie. Oto teraz stojąc z zapalonymi świecami odnowimy nasze przyrzeczenia chrzcielne, by stanąć przed naszym Ojcem i z sercem pełnym ufności powierzyć Mu swoje życie.

Liturgia Eucharystyczna

Zmartwychwstały Pan zaprasza nas na Swoją Ucztę paschalną. W sakramentalny sposób dokona się w ofierze paschalnej przejście Chrystusa przez śmierć do życia, którego i my stajemy się uczestnikami. Do ołtarza zbliża się procesja z darami. Niesiony jest w niej baranek, symbol Chrystusa Zmartwychwstałego, a także kwiaty, jako znak naszej radości. Weseląc się, składajmy Bogu Ojcu dzięki za dar zmartwychwstania Chrystusa i naszego w nim udziału przez chrzest i Eucharystię.
>> Powrót


    Powrót do strony głównej    Strona © Magdalena Łużna 2007