Liturgia"Liturgii nie można sprowadzać do płaszczyzny estetycznej ani uważać za narzędzie służące pedagogice czy ekumenizmowi. [...] Człowiek i wspólnota muszą mieć świadomość obcowania z Tym, który jest po trzykroć święty i nadprzyrodzony. [...] Dlatego wymagana postawa musi być przepojona szacunkiem i poczuciem zdumienia, jakie budzi obecność majestatu Bożego."
- przypomniał Jan Paweł II w przesłaniu do uczestników plenarnego posiedzenia watykańskiej Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów.W I E L K A N O C

Rok liturgiczny A                                       nie tylko dla ministrantów
czytania liturgiczne:  www.mateusz.pl/czytania
20.04.2014
Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego


21.04.2014
Poniedziałek Wielkanocny


27.04.2014
II niedziela Wielkanocna czyli Miłosierdzia Bożego

           więcej >>

28.04.2014
Uroczystość św. Wojciecha


3.05.2014
Uroczystość NMP Królowej Polski


4.05.2014
III niedziela Wielkanocna


8.05.2014
Uroczystość św. Stanisława


11.05.2014
IV niedziela Wielkanocna
Uroczystość św. Stanisława


18.05.2014
V niedziela Wielkanocna


25.05.2014
VI niedziela Wielkanocna1.06.2014
VII niedziela Wielkanocna
Wniebowstąpienie Pańskie8.06.2014
Zesłanie Ducha ŚwiętegoCHRYSTUS NASZA PASCHA
     Uroczystość Paschy - Zmartwychwstania Chrystusa - jest najwspanialszym i najważniejszym świętem chrześcijańskim. Święta Pascha już w pierwszych stuleciach nazywana była "świętem świąt i uroczystością uroczystości", gdyż nie tylko przewyższała wszystkie święta ziemskie, ale także wszystkie pozostałe święta ku czci Chrystusa. Św. Jan Chryzostom określa Paschę jako " Najbardziej upragnione i zbawcze święto".
     Zmartwychwstanie Chrystusa to przede wszystkim zwycięstwo nad śmiercią. Pascha to droga z ciemności do światła, wyjście z otchłani na Ziemię, wejście z Ziemi do nieba, przejście ze śmierci do życia. Pascha to również bezmierna radość dla duszy i umysłu, zbawienie ciała, oświecenie oczu. [...]
     Zmartwychwstanie jest cudem cudów i zwieńczeniem całego nadprzyrodzonego posługiwania Bogoczłowieka, Jezusa Chrystusa. Zmartwychwstanie nie tylko jest wydarzeniem o uniwersalnym znaczeniu. Nie jest ono jedynie zmartwychwstaniem naszych nadziei i spełnieniem naszych pragnień czy świtem nowego życia dla całej ludzkości. Przede wszystkim jest ono naszym pojednaniem z Bogiem - jest całkowitym zwycięstwem nad szatanem; ostatecznym pokonaniem śmierci.
         Bp Abel (Popławski)

Teksty komentarzy liturgicznych: Joanna Golik (animatorka Ruchu Światło-Życie)
Niedziela Miłosierdzia

Liturgia Słowa

Chrystus po zmartwychwstaniu ukazał się apostołom, przynosząc im dar pokoju i Ducha Świętego, aby prowadzili ludzi do wiary i jedności oraz udzielali wszystkim przebaczenia. To zadanie wypełnił pierwotny Kościół, gromadząc się na łamanie chleba, czyli Eucharystię, a także żyjąc w jedności i miłości. I dzisiaj chrześcijanie mają spotkać Chrystusa obecnego w Kościele, przez wiarę, która buduje jedność całego Ludu Bożego.

Liturgia Eucharystyczna

Za chwilę nastąpi łamanie chleba - znak jedności całego Kościoła. Włączamy się w ten wielki dar Zmartwychwstałego Chrystusa przez wiarę i dziękujemy za Zmartwychwstanie, wiarę i zbawienie. Chociaż nie widzimy naszego Pana, to jednak dzięki wierze spotykamy się z Nim, a On obdarza nas swym przebaczeniem i pokojem.

Modlitwa powszechna

 1. Módlmy się za Kościół na całym świecie, aby owocnie przepowiadał Boże Miłosierdzie. Ciebie prosimy...
 2. Módlmy się za kapłanów, aby z miłością i oddaniem sprawowali posługę miłosierdzia w sakramencie pokuty i pojednania. Ciebie prosimy...
 3. Módlmy się za cierpiących, samotnych, nieszczęśliwych, aby w ranach Chrystusa odkryli niewyczerpane źródło miłosierdzia i nadziei. Ciebie prosimy...
 4. Módlmy się za wszystkich wątpiących, aby słowa Jezusa "błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli", pobudziły ich do żywej wiary. Ciebie prosimy...
 5. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, szczególnie za (N.N.), aby miłosierny Bóg przyjął ich do swojego Domu w wieczności. Ciebie prosimy...
 6. Módlmy się za nas tutaj zgromadzonych, abyśmy spoglądając na Miłosiernego Jezusa powtarzali: "Jezu ufam Tobie!". Ciebie prosimy...
IV niedziela wielkanocna

Liturgia Słowa

Chrystus jest Dobrym Pasterzem, który oddaje swoje życie za powierzone Mu owce. Każde życie pochodzi od Niego, dlatego każdy z nas jest przed Nim odpowiedzialny za dar życia, które otrzymał.

Liturgia Eucharystyczna

Do darów niesionych w procesji, dołączamy nasze cierpienia, naszą chwiejną jeszcze wiarę i niedoskonałe zaufanie. Prosimy razem Pana, aby uświęcił je i umocnił przez uobecnianą na ołtarzu ofiarę, byśmy wzorem św. Piotra, dawali gorące świadectwo o Chrystusie Zmartwychwstałym.

V niedziela wielkanocna

Modlitwa powszechna

 1. Módlmy się za Kościół święty, aby przez wiarę i miłość budował duchową świątynię Boga, opartą na Chrystusie jako kamieniu węgielnym. Ciebie prosimy...
 2. Módlmy się za biskupów i kapłanów, aby oddani modlitwie i posłudze słowa, ukazywali światu wielkie dzieła Boże. Ciebie prosimy...
 3. Módlmy się za rodziców i wychowawców, aby z pomocą Chrystusa ukazywali młodym drogi chrześcijańskiego życia. Ciebie prosimy...
 4. Módlmy się za gimnazjalistów klas trzecich, którzy w tym tygodniu zdają egzaminy, aby Duch Święty napełnił ich swymi darami. Ciebie prosimy...
 5. Módlmy się za zmarłych, szczególnie (N.N.), aby Chrystus zabrał ich do domu Ojca i obdarzył pełnią życia. Ciebie prosimy...
 6. Módlmy się za nas samych, abyśmy wiernie służyli Chrystusowi, który jest naszą drogą, prawdą i życiem. Ciebie prosimy...
Niedziela Trójcy Świętej

Modlitwa powszechna

 1. O jedność Kościoła, aby wszyscy chrześcijanie wierzyli, że są dziećmi Jednego Boga. Ciebie prosimy...
 2. O umocnienie w posłudze papieża Benedykta XVI, aby był wsparciem w wierze dla wszystkich poszukujących. Ciebie prosimy...
 3. O łaskę miłości dla świata, aby wszyscy ludzie żyli w pokoju. Ciebie prosimy...
 4. O prawdziwą jedność małżeństw, aby tworzyły wspólnoty na wzór jedności Trójcy Świętej. Ciebie prosimy...
 5. O radość wieczną dla (N.N.)oraz wszystkich, którzy odeszli z tego świata. Ciebie prosimy...
 6. O komunię miłości między nami, aby zwykły dzień był pełen dobra. Ciebie prosimy...

Strona w przygotowaniu     Powrót do strony głównej    Strona © Magdalena Łużna 2007